“Western Balkans – A Way Forward”

Ovih dana je Bosanskohercegovačku javnost kao i u evropsku javnost uzburkala informacija o “non paper” dokumentu, u kojem se govori o prekrajanju granica BiH, odnosno završnoj fazi konačnog raspada bivše zajedničke države. U sva događanja prema izvještajima raznih elektronskih i pisanih medija nek bi bio umiješan i predsjednik Slovenske vlade Janez Janša. Kao državljani R. Slovenije smo odlučno protiv takvog načina razmišljanja, odlučno protiv bilo koga koji ponovo razmišlja o haosu na Balkanu, te smo s toga kao lojalni državljani R. Slovenije uputili otvoreno pismo svim relevantnim institucijama u Evropi, Bosni i Hercegovini, R.Sloveniji, evropskim EU parlamentarcima kao i stranim Ambasadama na području R. Slovenije.

Orginalno otvoreno pismo u slovenskom i engleskom jeziku prenosimo u cjelosti.

_____________________________________________________________________________

Ljubljana, 19. april 2021

Urad predsednika Republike Slovenije

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

e-pošta: gp.uprs@predsednik.si

Kabinet predsednika Vlade RS

Gregorčičeva 20-25

1000 Ljubljana

e-pošta: gp.kpv@gov.si

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor,

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša,

V teh dneh v Bošnjaški kulturni zvezi Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo pisanja slovenskih, bosansko-hercegovskih in drugih evropskih medijev o vajini vključenosti v tajna diplomatska prizadevanja za dokončno „razrešitev“ nacionalnih vprašanj v državah Zahodnega Balkana. Prepričani smo, da dokument, ki ironično nosi naslov „Western Balkans – a way forward“ (Zahodni Balkan – pot naprej), ne ponuja vizije sožitja ljudi, ki tam živijo. Ravno nasprotno, ta „non-paper“, iz katerega ni razvidno niti, kako je nastal ali kdo ga je ustvaril, predstavlja nevaren zdrs, saj iz vsake njegove besede zaudarja po novih delitvah, kolonialni aroganci, balkanizmu, zlasti pa po kolektivnih blodnjah o „velikih“ državnih tvorbah, ki se napajajo iz neštetih  kolektivnih travm iz bližnje ali daljne preteklosti teh narodov.

Če bi se ljudje na območju nekdanje Jugoslavije, zlasti pa naši politični voditelji, morali česa naučiti iz kolektivne tragedije, ki je sledila razpadu Jugoslavije, je to, da ravno obujanje duhov preteklosti tlakuje pot v pekel, ki se je odprl pred tremi desetletji. Da bo ironija še večja, ravno v teh dneh obujamo grenke spomine na srečanje šestih predsednikov jugoslovanskih republik na Brdu pri Kranju pred 30 leti. To srečanje se je najbližje približalo temu, da bi se izognili jugoslovanskim vojnam v 90. letih, v katerih   je bila Bosna in Hercegovina in njeni ljudje nedvomno najbolj prizadeti. Takrat smo Bosanci in Hercegovci vseh narodnosti in veroizpovedi lahko le nemočno opazovali, kako gospodarji naših življenj iz Beograda, Zagreba in svetovnih centrov politične moči od Karađorđeva naprej klešejo črte delitev v zemljevid Bosne in Hercegovine.

Kot najbolj razvpit pa se je v zgodovino zapisal zemljevid o delitvi Bosne in Hercegovine med Hrvaško in Srbijo, ki ga je takratni hrvaški predsednik Franjo Tuđman narisal kar na zadnjo stran menija (ali na prtiček) na koktajl zabavi v Londonu ob 50. obletnici konca 2. svetovne vojne. Če drži, da se zgodovinske entitete prvič pojavljajo kot tragedija, drugič pa kot farsa, zadevni anonimni non-paper ni nič več kot farsična verzija Tuđmanovega namiznega prtička. Verjetno lahko upravičeno domnevamo, da si takšnega absurda ne bi mogel predstavljati niti Meša Selimović, ko je pred več kot pol stoletja v svoji literarni mojstrovini Derviš in smrt o Bosni zapisal:

„Živimo na križišču svetov, na meji narodov, vedno krivi nekomu. Valovi zgodovine se na nas lomijo kot na grebenu…. Morda zaradi neenakomernega poteka zgodovine, nenehnih nesreč, zgodovinske zle usode, Bosna še nikoli ni imela sreče, da bi jo močni sosedi pustili na miru.“

Naši politični voditelji so očitno bolj kot v prihodnost zazrti v preteklost, saj si drugače ne znamo razložiti silne želje po razreševanju “nerešenih nacionalnih vprašanj” na Zahodnem Balkanu, pa četudi, če pri tem poteptajo temeljne vrednote, na katerih je utemeljena Republika Slovenija. Zato vaju Bošnjaki in Bošnjakinje, ki živimo v Sloveniji, kot odgovorni državljani_ke Republike Slovenije in kot odgovorni državljani_ke sveta, pozivamo, da pri svojem zunanje-političnem delovanju izhajate iz vrednot Deklaracije Državnega zbora o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/2015), ki med drugim pravi:

“Zunanja politika Republike Slovenije temelji na vrednotah slovenske osamosvojitve in državnosti, Ustavi Republike Slovenije, vrednotah Evropske unije ter načelih Ustanovne listine Organizacije združenih narodov.”

Vrednote Evropske unije, ki so opredeljene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.

Non-paper, ki o razkosanju Bosne in Hercegovine govori kot o delitvi torte na otroški rojstnodnevni zabavi, ne samo da je v nasprotju s pravno ureditvijo Republike Slovenije in Evropske unije, temveč ju tudi grobo krši. Ta dokument pa ni samo v nasprotju s temeljnimi akti Republike Slovenije in Evropske unije, temveč je eklatanten primer etično degradirane diplomacije, kakršne so se, nenazadnje, posluževali tudi kreatorji velikosrbske genocidne politike v Bosni in Hercegovini, ki so se, istočasno ob izvrševanju najhujših grozodejstev, udeleževali pogajanj s predstavniki mednarodne skupnosti na visoki ravni. Eventuelna realizacija idej in predlogov, predstavljenih v zadevnem dokumentu, bi tako dejansko legalizirala pripojitev Srebrenice in drugih delov Bosne in Hercegovine, v katerih je po ugotovitvah Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo izvršen genocid nad nesrbskim, zlasti pa nad bošnjaškim prebivalstvom, k državi, ki je aktivno sokreirala in podpirala izvajanje genocidne politike v Bosni in Hercegovini.

Zato v Bošnjaški kulturni zvezi Slovenije pričakujemo, da vse tovrstne poskuse javno obsodite, prizadetim državam Zahodnega Balkana pa se opravičite za povzročeno politično in moralno škodo.

S spoštovanjem,

dr. Jasminka Dedić

predsednica Bošnjaške kulturne zveze Slovenije

 

V vednost:

 • Charles Michel, predsednik Evropskega sveta
 • Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije
 • Oliver Varhelyi, Komisar za sosedstvo in širitev
 • veleposlaniki in veleposlanice držav članic Evropske unije v RS
 • Milorad Živković, veleposlanik Bosne in Hercegovine v RS
 • Predsedništvo Bosne in Hercegovine
 • Poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu iz RS

______________________________________________________________________________

In Ljubljana, 19 April 2021

Office of the President of the Republic of Slovenia

Erjavčeva 17

1000 Ljubljana

e-mail: gp.uprs@predsednik.si

Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia

Gregorčičeva 20-25

1000 Ljubljana

e-mail: gp.kpv@gov.si

 

Honourable President of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Pahor,

Honourable Prime Minister of the Government of the Republic of Slovenia, Mr. Janez Janša,

In these days, the Bosniak Cultural Association of Slovenia has been following with great concern the writings of the Slovenian, Bosnian-Herzegovinian and other European media about your involvement in secret diplomatic efforts to finally “resolve” the national questions of the Western Balkans. We believe that the document that, ironically, bears the title “Western Balkans – a way forward”, does not offer a vision of the coexistence of the people who live there. On the contrary, the document, for which it is unclear how it has been created nor who is its author, is a dangerous precedence, as its every word reeks of new divisions, colonial arrogance, balkanism, and of collective delusions about “greater” state formations fueled by countless collective traumas from the recent or distant past of these peoples.

If the peoples of the former Yugoslavia, and our political leaders in particular, ought to learn anything from the collective tragedy that ensued the break-up of Yugoslavia, it is that the resurrection of the ghosts of the past paves the way to hell that opened three decades ago. To make this irony even greater, precisely in these days, we recall the bitter memories of the meeting of the six presidents of the Yugoslav republics in Brdo near Kranj 30 years ago. This meeting came closest to avoiding the Yugoslav wars of the 1990s, in which Bosnia and Herzegovina and its people were undoubtedly hit the most. At that time, Bosnians and Herzegovinians of all ethnicites and faiths could only helplessly observe how the masters of our lives from Belgrade, Zagreb and the world centers of political power from Karađorđevo onwards carved the dividing lines on the map of Bosnia and Herzegovina.

The most notorius is certainly the map of the division of Bosnia and Herzegovina between Croatia and Serbia, drawn by the then Croatian President Franjo Tuđman on the back of the menu (or on a napkin) at a cocktail party in London on the 50th anniversary of the end of the World War II. If it is true that historical entities appear first as a tragedy and second as a farce, then, the anonymous non-paper is nothing more than a farcical version of Tuđman’s table napkin. We can reasonably assume that even Meša Selimović could not have imagined such an absurdity when he wrote these thoughts about Bosnia in his literary masterpiece Dervish and the Death more than half a century ago:

“We live at a crossroads of worlds, at a border between peoples, in everyone’s way. And someone always thinks we’re to blame for something. The waves of history crasha gainst us, as against a reef… Perhaps due to the uneven course of history, constant disasters, historical bad luck, Bosnia has never been lucky  enough to be left alone by its strong neighbours.”

Evidently, our political leaders are more enthralled by the past than by the future. Otherwise, we cannot explain to ourselves the craving to resolve “unresolved national questions” in the Western Balkans, even if they trample on the fundamental values on which the Republic of Slovenia has been established. Therefore, Bosniaks living in Slovenia and acting as responsible citizens of the Republic of Slovenia and responsible citizens of the world, we urge you to embed your foreign policy actions in the values of the Declaration of the National Assembly on Foreign Policy of the Republic of Slovenia (Official Gazette of RS, no. 53/2015), which provides, inter alia:

“The foreign policy of the Republic of Slovenia is based on the values of Slovenian independence and statehood, the Constitution of the Republic of Slovenia, the values of the European Union and the principles of the Charter of the United Nations.”

The fundamental values of the European Union as defined in Article 2 of the Treaty of the European Union are human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

The non-paper, which speaks of the dismemberment of Bosnia and Herzegovina as cutting the cake at a children’s birthday party, is not only contrary to the legal regimes of the Republic of Slovenia and the European Union, but it also grossly violates them. Furtherhmore, this document is also a glaring example of ethically degraded diplomacy, which, after all, was used by the creators of Greater Serbia’s genocidal policy in Bosnia and Herzegovina, who participated in high-level negotiations with representatives of the international community at the same time as the worst attrocities were committed. The eventual realization of the ideas and proposals presented in the concerned document would thus actually legalize the annexation of Srebrenica and other parts of Bosnia and Herzegovina in which, according to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, genocide was committed against non-Serb population and, in particular, against Bosniaks, to the state that actively co-created and supported the implementation of a genocidal policy in Bosnia and Herzegovina.

Therefore, the Bosniak Cultural Union of Slovenia appeals on you to publicly condemn all such attempts, and apologize to the affected countries of the Western Balkans for the political and moral damage caused by your actions.

Respectfully yours,

Jasminka Dedić, PhD

President of the Bosniak Cultural Union of Slovenia

Cc:

 • Charles Michel, President of the European Council
 • Ursula von der Leyen, President of the European Commission
 • Oliver Varhelyi, Commissioner for Neighbourhood and Enlargement
 • ambassadors of the member states of the European Union in the RS
 • Milorad Živković, ambassador of Bosnia and Herzegovina in the RS
 • the Presidency of Bosnia and Herzegovina
 • Members of the European Parliament from the RS